Učíme digitálně - Příručka školního koordinátora

 1. Úvod

  Tento materiál slouží primárně Školním koordinátorům projektu Krokodýl, ale mohou jej využít všichni zájemci o využití projektové řízení a cloudových služeb ve školách.

  V tomto materiálu se seznámíte se základními pojmy projektového řízení, nutnosti (a vhodnosti) nasazení projektového řízení ve školách. Dále s cloudovýmí službami a jejich implementaci při řízení lidí jak v projektech, tak ve výuce.

  Školní koordinátor má v projektu poměrně specifické postavení. Je přímo definován v metodickém výkladu1 k výzvě 51 OP VK, kde je definován jako pracovník školy (partnera) a zároveň člen realizačního týmu.  Je to pozice zřízená pro:

  • koordinaci při přípravě a realizaci projektu
  • výběr vhodného typu zařízení
  • zajištění nákupu
  • zajištění cílové skupiny
  • spolupráci pro evaluaci

  S ohledem na rozsah projektu a počet zapojených partnerů je nutnost mít propracovanou a sjednocenou strategii komunikace, vykazování a sdílení dat. Zároveň je potřeba, aby bylo sjednoceno chápání pojmů, nástrojů a způsobů spolupráce.

  Část textu je pouze obecných, uvádějících do problematiky. Základní pojmy a slovníček pojmů projektového řízení, slouží ke sjednocení terminologie. V části týkající se Live služeb se dozvíte o nástrojích, které budou v rámci projektu používány. Úvod každé kapitoly je obecný, a pokud nástroj znáte, používáte – můžete jej přeskočit.

  Takto ohraničené texty se budou týkat přímo Vašeho projektu a budou popisovat postupy a pravidla, kterými je třeba se řídit. Věnujte jím prosím pozornost, pomůže to úspěchu projektu. Zároveň vám to může ukázat praktický způsob využití služby.

  V rámci materiálu se budete setkávat se shrnující tabulkou, která by Vám měla pomoci s konkrétními situace v projektu. Najdete ji vždy v kapitole nazvané Co potřebujete pro projekt

   SituaceCo udělatVýsledek
   O Zde naleznete popis situace Vaši očekávanou reakci Výsledek po reakci
   
   ! POZOR: takto budou označeny důležité informace a pokyny
   
   C Tip: takto budou označeny tipy
   
   G Upozornění: takto budou označeny obecné informace a pokyny

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 http://www.op-vk.cz/filemanager/files/file.php?file=35663

   

 2. Základní pojmy

  1. Projekt a projektové řízení

   Projekty se stávají nedílnou součástí života školy. Kvalitní projekt a dobře aplikované projektové řízení se neobejde bez sjednocené terminologie a popsaných postupů. Příručka slouží k pochopení použité terminologie a v další části bude ukázáno prostředí, v kterém bude docházet k realizaci projektu.  

   Projekt je popsaný postup vedoucí k cílovému stavu a omezený časem.

   Činnost můžeme nazvat projektem, pokud má jasně definovaný začátek a konec, vztahuje se ke konkrétnímu (ideálně jedinému) cíli a je dostatečně jedinečný a složitý, aby se "vyplatilo"2 pro její řešení využít projektové řízení.

   Projektové řízení je efektivní řízení procesu cílené změny, kterou má dosáhnout projekt, za respektování časových, zdrojových a nákladových omezení.3

   Projekt je tedy vymezen takzvaným projektovým trojimperativem

    

   Abychom byli efektivně schopni sledovat, hodnotit a naplňovat jednotlivé části trojimperativu (zvláště u rozsáhlejších projektů) je k tomu nezbytně nutná softwarová podpora. Jednou z možnosti jsou cloudové služby (viz. dále)

    

    

   V rámci projektového řízení je podstatné standardizované vykazování (mimochodem, proto se mu snaží mnoho pracovníků vyhnout – raději to „nějak“ udělají). V rámci projektu budete mít v cloudu zpřístupněny materiály a postupy – standardizace činnosti v konečném důsledku ušetří práci i peníze. 

   Pokud se rozhodnete standardních projektových nástrojů využívat i ve své praxi, nemusíte dokumentaci vymýšlet (ani by to nemělo smysl), existuje mnoho příkladů dobré praxe. Rozhodně mohu doporučit Balíček vzorové dokumentace vzniklý v rámci projektu PM 250+ (ke stažení na adrese: http://www.projektmanazer.cz/balicek-vzorove-dokumentace), není třeba využívat všechno, ale vybrat nástroje, které pomohou.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2 Projektové řízení patří obecně k nejnákladnějším způsobům řízení.  Proto je neefektivní využívat jej pro standardní, opakované činnosti. Pro jedinečnou, řízenou změnu je však nejefektivnější.

   ISO 10 006

    

  2. Organizační struktura

   Pokud se chcete v jakémkoli projektu dobře orientovat je nutno se seznámit s jeho organizační strukturou (viz. níže) a tím, kdo za co zodpovídá (matice zodpovědnosti, RACI matice)

   Obrázek 1 - Organizační struktura projektu

    

   Školní koordinátor má ve struktuře poměrně zásadní umístění, je to nejbližší pozice k cílovým skupinám (zeleně). Školní koordinátor přímo spolupracuje na naplnění hlavních cílů projektu, 

   • zvýšení kompetence řídících pracovníků v řízení rozvoje školy v oblasti ICT
   • zvýšení kompetence učitelů při využívání moderních technologií ve vzdělávacím procesu

   kde je zodpovědný za průběh školení (po organizační stránce), naplnění indikátorů a dodržení formálních požadavků na průběh a vykazování.

   Školní koordinátor však hraje podstatnou roli i v oblasti technické podpory projektu. Má na starosti výběr kvalitních mobilních zařízení dle potřeb školy a při dodržení nediskriminačních kritérií. Bude spolupracovat při výběru a implementaci bezdrátové pokrytí tak, aby zakoupená zařízení a získané dovednosti byly efektivně využity ve výchovně vzdělávacím procesu.

    

  3. Průběh projektu

   Obrázek 2 - Harmonogram projektu

   Průběžně bude probíhat evaluace projektu. Po ukončení projektu bude pokračovat jeho udržitelnost, minimálně dva roky.

    

  4. Cloud a cloudové služby

   Cloud a cloudové služby jsou v poslední době velmi populárními pojmy. Chápeme však náplň?

   Za cloudovou službu můžeme považovat takovou službu, která nám umožní přenést data, ale i aplikace do prostředí Internetu - do cloudu.

   Nespornou výhodou těchto služeb je přístupnost dat odkudkoli a z prakticky jakéhokoli zařízení4. Odpadá nutnost instalace software, problémy s jeho kompatibilitou a většinou jsou výhodnější i licenční podmínky. Pro někoho paradoxně lze za výhodu považovat i vyšší bezpečnost - cloudové služby využívají šifrovaného připojení, data jsou bezpečně uložena (a replikována) v cloudu, takže se prakticky eliminuje možnost jejich ztráty poškozením fyzického nosiče. Navíc většina služeb umožňuje verzování (můžete se vrátit k předchozím verzím dokumentů) a spolupráci více uživatelů.

   Většina nevýhod je diskutabilních. Je nutno udržovat připojení k internetu - což se však již dnes považuje v oblasti ICT za standard. Nejen psychologickou bariérou je "zveřejňování" vlastních dokumentů, obrázků, tabulek. Zde je však otázkou jejich (ne)dostupnost na vlastním počítači. Cloudové služby samozřejmě pracují s různými úrovněmi přístupových práv až na úroveň dokumentů. Některé služby5 umožňují sdílení dat se šifrováním na straně uživatele - k datům tedy nemá přístup ani poskytovatel cloudu.

   Nejznámějšími a v našem školství jistě nejvyužívanějšími jsou Dokumenty Google4

   Obrázek 3 - Google služby

   Windows Live5 služby. Obě tyto služby můžete ve školství využívat v češtině, na vlastní doméně, s 

   Obrázek 4 - Windows Live služby

   vlastními nastaveními a s místem v řádu gigabajtů. Obdobných služeb existuje celá řada, za zmínku stojí například Zoho6 - s daleko širší paletou dostupných aplikací, ale s problematičtějším počeštěním a cenovou politikou, proto se v dalším materiálů budeme zabývat pouze prvními dvěma. 

   Důležitou vlastností cloudových služeb je vzájemné propojení jednotlivých aplikací a možnost synchronizace napříč zařízeními. Data zadaná, aktualizovaná v jedné aplikaci jsou okamžitě využitelná v dalších aplikacích. Změna na jednom zařízení se „automaticky“ promítne i na další synchronizovaná zařízení. Synchronizovanými zařízeními7 mohou být stolní počítače, tablety, chytré mobilní telefony a vždy je možnost přístupu přes webové rozhraní.

   Která ze služeb je lepší? Každá odpověď bude nutně subjektivní a ovlivněna zkušenostmi a potřebami uživatele. Obecně se snad dá říct, že Dokumenty Google těží z toho, že byly primárně vytvářeny jako online služba a z integrace do dalších Google nástrojů a do nejrozšířenějšího operačního systému (Android). Windows Live služby pak z propojení s nejrozšířenějším operačním systémem8 v českých školách a grafickou podobou s produkty MS Office.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   4 nutnou podmínkou je přístup k internetu a internetový prohlížeč

   5 např. wuala.com, tresorit.com

   4 docs.goole.com

   5 www.live.com, případně v rámci Office 365

   6 zoho.com

   7 uvedená zařízení umožňují (s jistými omezeními) využívání aplikací i offline bez přístupu k internetu

   8 v obou případech je pojem nejrozšířenější operační systém použit velmi volně

    

 3. Windows Live služby

  1. Registrace

   Pro využití služeb Windows Live, musíte mít vytvořený účet. Pokud používáte Windows 8, Xbox, Windows Phone, OneDrive, či službu Hotmail, účet již máte. Pokud ne, musíte provést registraci na stránce live.com (kliknutím na odkaz Nemáte účet Microsoft? Zaregistrovat se teď), registrace je v češtině a nevyžaduje žádné speciální údaje,  získáne účet využijete nejen pro výše uvedené služby, ale například i pro Skype.

   Při registraci si vyberete volné uživatelské jméno a jednu z nabízených domén. Službu je možno provozovat i na vlastní doméně, zde však musíte využít služeb Office 365. Pro osobní, nebo firemní použití je tato služba placená, ale ve školství ji můžete využít zdarma9. Bližší informace o možnostech najdete zde

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   9 Obdobná situace je u služeb Google. Základní varianta je zdarma, na vlastní doméně je zdarma jen pro využití ve školství (Google Apps for EDU)

    

  2. Lidé

   Je nutné udržovat aktuální kontakty. Položka Lidé10 slouží nejen jako synchronizovaný adresář, ale umožňuje efektivní online komunikaci, hovory a videohovory pomocí Skype. Zároveň umožňuje sdílení a synchronizaci kontaktů napříč dalšími službami. Pokud jste dosud využívali jako adresář jinou službu, samozřejmě můžete využít import kontaktů.

   Obrázek 5 - Stránka Lidé s možnostmi propojení a importu

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   10 U Google služeb se tato služba jmenuje Kontakty, možnosti propojení s dalšími službami jsou omezenější, pro online komunikaci používá vlastní řešení Hangouts

    

  3. Outlook.com

   Klasický mailový klient11 umožňující příjem, odesílání a pokročilou práci se zprávami. Zprávy můžete libovolně označovat a třídit, buď ručně, nebo za pomocí Pravidel („Ozubené kolečko“ -> Spravovat pravidla). Jednotlivé akce se vybírají z dynamického menu nahoře. Specialitou je možnost zobrazovaní dalších informací o uživateli (z Facebooku, Twitteru).  Aplikace využívá kontaktů z Lidé a zároveň spolupracuje s Kalendářem (umožňuje přijímat připomínky, reagovat na schůzky jiných uživatelů – odmítat je, přijmout a automaticky zařadit do Kalendáře).

   Obrázek 6 - Outlook.com hlavní okno mail klienta

    

   Obrázek 7 - Definování nového pravidla

    

   Komunikace je činnost, bez které se neobejdete, tento nástroj můžete efektivně využít pro spolupráci s žáky i kolegy. Do schránky vám mohou přicházet sdílené dokumenty.

   Co potřebujete v projektu

    SituaceCo udělatVýsledek
    O Nemáte Microsoft Live účet Přejděte na stránku outlook.cz; klikněte na Nemáte účet Microsoft? Zaregistrovat se teď a vytvořte si jej Vytvořili jste, svůj Microsoft Live účet
    O Máte Microsoft Live účet Přejděte na stránku outlook.cz a přihlaste se Zobrazí se vám mailová schránka
    
          
    ! POZOR: pokud již máte Windows 8 účet, Xbox účet, nebo účet ve Windows Phone, tak již Microsoft Live účet máte a není třeba zakládat další
    
    C Tip: horní lišta je „Aktivní“ – mění se podle aktuálních možností
    C Tip: chcete si nechat zprávy přeposílat? Klikněte na ozubené kolečko vpravo nahoře a Možnosti > Přesměrování pošty
    C Tip: u nevyžádaných zpráv neklikejte na Odstranit, ale na Nevyžádaná pošta – filtr se učí
    C Tip: účet je možno projit s Facebookem, Skype, Twitter … účtem a propojit kontakty, chatovat přímo z Outlooku
    
    G Upozornění: kontrolujte příchozí poštu pravidelně – ideálně denně

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   11 U Googlu se tato služba jmenuje Gmail, nebo Pošta

    

  4. Kalendář

   Kalendář slouží k vkládání a zobrazování schůzek a úkolů. Každý uživatel si může vytvořit několik kalendářů a libovolně je upravovat. Můžete mít tedy soukromý kalendář, kalendář třídy, kalendář předmětu, projektu … Kalendáře můžete libovolně zobrazovat a sdílet, máte tak efektivní nástroj pro plánování a to se zachováním soukromí. 

   Obrázek 8 - Měsíční pohled na Kalendář, s možnosti vložení úkolu

    

   Rozdíl mezi schůzkou a úkolem je v tom, že úkol se většinou vztahu k jednomu dni a můžete mu nastavit příznak splnění.  Schůzka se obecně vztahuje ke konkrétnímu časovému rozmezí a sama „expiruje“.

    

   Obrázek 9 - Vložení schůzky s podrobnostmi

    

   Obrázek 10 - Vložení úkolu

   Obrázek 11 - Nastavení sdílení kalendáře

   U sdílení kalendáře můžete sdílet odkaz, který může být dostupný „komukoli“. Pokud potřebujete práva přidělovat „jemněji“, můžete sdílet s konkrétními uživateli. Můžete sdílet jen informace o tom, kdy máte volno, o volném čase a kde se nacházíte, nebo veškeré podrobnosti. Jinému uživateli můžete umožnit do kalendáře přidávat a odstraňovat položky („sekretářka“), nebo mu povolit kalendář spravovat. Sdílení můžete pro každý kalendář nastavit libovolně.

   V rámci projektu budete Kalendář využívat:
   • budete mít nasdílen* Projektový kalendář s nejdůležitějšími milníky – kalendář je potřeba přijmout
   • pro přehlednost můžete nastavit zobrazování kalendářů
   • od dalších členů projektového týmu vám budou chodit pozvánky* na události, pokud u nich dáte přijmout, vloží se do vámi zvoleného kalendáře
   *tyto informace se objeví ve vaší mailové schránce

    

   Přijmutí kalendáře (viz následující obrázek)

   • do Outlooku vám přijde obdobná zpráva, klikněte na tlačítko Přijmout
   • kalendář se automaticky objeví mezi vašimi kalendáři

   Obrázek Přijmutí kalendáře

    

    

   Zobrazování kalendáře (viz následující obrázek)

   • pro přehlednost si můžete nastavit, které kalendáře chcete zobrazovat
   • klepněte na „ozubené kolečko“ 
   • klepněte na kalendář, který chcete zobrazit/skrýt
   • kalendáře, které se zobrazují poznáte podle fajfky před kalendářem

   Obrázek Zobrazování kalendáře

    

   Pozvánky (viz následující obrázek)

   • pozvánka vám rovněž přijde jako mailová zpráva a vidíte v ní i podrobnosti události (viz obrázek bod 1)
   • ve chvíli, kdy ji přijmete, přidá se do vašeho kalendáře (viz obrázek bod 2)
   • je li pozvánka aktualizována, jste i o tom informování novým mailem (viz obrázek bod 3)
   • i aktualizovanou událost musíte přijmou (viz obrázek bod 4)
   • na změnu vás upozorňuje i původní mail (viz obrázek bod 5)
   • vidíte, že došlo ke změně času a byly přidány kontaktní telefony

   Obrázek Pozvánky

    

   Co potřebujete v projektu

    SituaceCo udělatVýsledek
   O Do mailu jste obdrželi informaci o tom, že vedoucí chce s vámi sdílet kalendář týmu Klepněte na Přijmout  Kalendář týmu se objeví mezi vašimi kalendáři
   O  Do mailu jste obdrželi pozvánku na událost Klepněte na Přijmout (vlevo nahoře) Událost se přidá do vašeho kalendáře
   O Do mailu jste obdrželi aktualizaci události Žádná akce / Klepněte na Přijmout Událost se aktualizuje v kalendáři týmu / událost se aktualizuje i ve vašem kalendáři

   O

   Do mailu jste obdrželi informaci o vytvoření úkolu Žádná akce Úkol se přidá do kalendáře týmu a je vidět v úkolech
    

   C

   Tip: ani u úkolu, ani u události neuvidíte v popisku došlého mailu, že je to úkol/událost. Zapamatujte si – u události je možnost Přijmout

   C

   Tip: pokud máte více kalendářů, odlište si je barvou (ozubené kolečko vpravo nahoře)

   C

   Tip: kalendáře je možno skrývat/zobrazovat (ozubené kolečko vpravo nahoře)
    

   G

   Upozornění: události a úkoly je třeba nejen přijímat, ale i plnit

    

  5. Online dokumenty

   V Live službách můžete vytvářet a upravovat textové (Word) a tabulkové (Excel) soubory, prezentace (PowerPoint) a poznámky pomocí OneNote12.

   Při pokusu o úpravu dokumenty v online službách se Vám objeví nabídka pro upravení v online verzi, nebo v sadě Office nainstalované v počítači (máte-li). Webová verze je značně ořezaná, ale pro jednoduché úpravy stačí.

   Obrázek 12 - Word online, možnosti úprav

    

   Obrázek 13 - Ukázka Word Online

    

   Obrázek 14 - Excel Online s možnosti sdílení

    

   Sdílení dokumentů budete například využívat pro vykazování práce. Uvědomte si, že to přináší mnoho výhod – okamžitý náhled na průběh čerpání, úpravy odkudkoli, možnost aktuálních reakcí na potřeby poskytovatele dotace (např. loga). Zároveň je možné okamžitě upravovat/opravovat výkazy  – přitom je neustále zajištěna autorizace. Pro vyplnění se musíte přihlásit a všechny změny jsou zaznamenávány (jak vidíte v levém sloupci).

    

   Obrázek 15 - Výkaz práce s ukázkou verzování

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   12 Google dokumenty mají obdobnou paletu služeb, chybí obdoba OneNote (pokud nepoužijete externí službu s Google přihlašováním), ale navíc mají výborné Formuláře.

    

  6. OneDrive

   V praxi nepotřebujete sdílet jen dokumenty (viz. výše), ale soubory libovolného formátu. K tomu nám slouží cloudové úložiště OneDrive13.  Kromě webového úložiště souborů je velkou předností možnost synchronizace mezi různými zařízeními (a to i mobilními). Nahrajete si jednoduchou aplikaci, označíte složku14, která se bude napříč zařízeními synchronizovat, a dál se nestaráte. Samotná aplikace se v počítači projevuje pouze informační ikonou, od uživatele nevyžaduje žádnou akci – lze ji tedy bez problému nastavit i méně zkušeným kolegům.

    

   Obrázek 16 - Onedrive v počítači

    

   Synchronizační aplikace OneDrive existuje pro stolní počítače s MS Windows a Mac OS. Můžete ji využít i na mobilních zařízeních iOS, Android, WP – zde i s automatickým zálohováním, fotek, videí. A samozřejmě můžete na všech platformách využít webové rozhraní.

   Můžete složku, či některé podsložky sdílet s dalšími uživateli – pokud mají účet u této služby, můžete nastavit, zda k ní budou mít přístup pouze ke čtení, nebo i k úpravě. Představte si tým, kde každý má na počítači nainstalovanou aplikaci. Každý soubor, který kdokoli přidá do sdílené složky se „automaticky“ objeví ostatním. Fotky z mobilního telefonu (např. kvůli publicitě) se automaticky odešlou a sesynchronizují s celým týmem. 

   Soubory můžete sdílet i s uživateli bez zřízeného účtu – pomocí webového odkazu.

   Obrázek 17 - Webové rozhraní OneDrive

    

   OneDrive úspěšně využijete i ve škole- a to jak v administrativě, tak v práci s žáky. Do nasdílených složek můžete uploadovat prakticky libovolný obsah. Tento obsah podle potřeby povolit upravovat, nebo aktualizovat. Na školním projektu mohou žáci nejen pracovat na jednom souboru, ale vy můžete sledovat míru zapojení, správnost vypracovávaných podkladů a podobně.

    

   Co potřebujete v projektu

    SituaceCo udělatVýsledek

   O

   Do mailu jste obdrželi informaci o tom, že vedoucí týmu s vámi sdílí soubor(y)/složku Žádná akce Složka se objeví po klepnutí na odkaz Sdílené (vlevo)
    

   !

   POZOR: ve složce jejíž nejste vlastníkem, nemůžete přejmenovávat (ani vlastní soubory/složky), požádejte vlastníka složky (nejčastěji vedoucího skupiny), nebo nahrajte správně pojmenovaný soubor znovu
    

   C

   Tip: vlastní složky můžete synchronizovat mezi různými zařízeními a využívat i offline – stáhněte si aplikaci pomocí odkazu Získat aplikace OneDrive (vlevo dole)

   C

   Tip: pokud si nahrajete na chytré mobilní zařízení aplikaci OneDrive můžete nastavit automatické zálohování fotek/videí
    

   G

   Upozornění: dodržujte prosím dohodnuté konvence v pojmenovávání souborů a složek

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   13 Případně Google Drive, existuje i mnoho dalších služeb

   14 Existují služby, které umožňují synchronizovat libovolnou složku v počítači (např. SugarSync), běžnější je nastavení jedné synchronizované složky. V té můžete přirozeně vytvářet podsložky a organizovat práci.

    

 4. Slovníček pojmů projektového řízení

  Ganttův diagram – pruhový graf sloužící pro znázornění rozdělení úkolů v čase. Existují na něj specializované nástroje, ale vystačíte si i s tabulkovým editorem.  Zde ukázka v Excelu. Součásti diagramu může být i sledování plnění v procentech15.

   

  Komunikační plán – při každé rozsáhlejší činnosti je třeba si stanovit. Kdo, kdy, komu, jak často, jak a komu bude sdělovat informace. Nutností je stanoví způsoby a zodpovědnost za archivaci. Kvalitní komunikace zlepšuje atmosféru a zvyšuje výkon, bohužel to funguje i naopak. Komunikační plán máte zpracovaný na každé škole, minimálně v „primitivním“ rozsahu „Kdo je zodpovědný za podávání informací, dle zákona“, reálně však (alespoň intuitivně) tušíte, kdo informuje rodiče, starostu … (v projektovém řízení se však snažíme pracovat koncepčně).

  Kritická cesta projektu – v síťovém grafu (viz. níže) nám vyznačuje nejdelší cestu. Zároveň nám to určuje nejkratší čas trvání projektu. Na tyto úkoly si musíme dát maximální pozor – jakékoli zpoždění u některého z těchto úkolů nám zpozdí celý projekt. Zpoždění úkolů mimo kritickou cestu nám projekt opozdit nemusí (pokud není tak dlouhé, aby se úkol stal součásti kritické cesty)

   

  Logický rámec projektu – je jedna z metod jak utřídit naše záměry. Výhodou je stručný a jednoznačný popis projektu. Metodou logického rámce je ve skutečnosti jednoduchá tabulka k vyplnění:

  Hlavní cíl (záměr) projektu
  Proč chceme projekt realizovat?
  Objektivně ověřitelné ukazatele
  Výčet konkrétních, měřitelných ukazatelů, které chceme naplňovat.
  Způsoby ověření
  Co předložíme, abychom prokázali naplnění ukazatelů?
   
  Cíl projektu
  Jaký je konkrétní cíl realizovaného projektu?
  Objektivně ověřitelné ukazatele
  Výčet konkrétních, měřitelných ukazatelů, které chceme naplňovat.
  Způsoby ověření
  Co předložíme, abychom prokázali naplnění ukazatelů?
  Rizika
  Jaká rizika mohou ohrozit naplnění záměrů, po splnění cíle?
  Výstupy projektu
  Jaké konkrétní výstupy projekt generuje?
  Objektivně ověřitelné ukazatele
  Výčet konkrétních, měřitelných ukazatelů, které chceme naplňovat.
  Způsoby ověření
  Co předložíme, abychom prokázali naplnění ukazatelů?
  Rizika
  Jaká rizika mohou ohrozit splnění cíle projektu, po splnění výstupů?
  Hlavní činnosti
  Jaké hlavní úkoly musíme splnit?
  Náklady
  Jaké jsou finanční, lidské, další náklady na činnosti?
  Čas
  Jaký je rámcový časový harmonogram činností?
  Rizika
  Jaká rizika mohou ohrozit při splnění definovaných činností zabránit ve splnění výstupů?
  Co se v projektu nebude řešit
  Není nutno vyplňovat, nicméně většinou je vhodné vypsat hranice projektu.
  Výchozí předpoklady
  Za jakých podmínek budeme/můžeme projekt realizovat?

  Logický rámec je vhodné vyplňovat při jakémkoli projektu – dovolí nám utřídit myšlenky, jednoduše a jednoznačně je prezentovat zainteresovaným stranám (ředitel, rodiče …). Logický rámec se dá nahradit i kombinací dalších dovedností, ale dobře utvořený logický rámec vám „vygeneruje“ časový plán, finanční plán, personální zajištění, kontrolu reálnosti a možnosti cílů, milníky.

  Milník – událost snadno ověřitelná jinými lidmi, nebo událost, která musí být před dalším postupem schválena (dle ROSENAU, 2007, str. 83). V každém projektu mámě několik klíčových událostí, které je potřeba sledovat.

  Milníková metoda – na základě sledování plnění jednotlivých milníků nás informuje o skutečném stavu/postupu v projektu. „Intuitivně“ se s touto metodu setkáváte ve škole pravidelně – žáci musí ukončit jednotlivé ročníky, odevzdat maturitní práci, udělat státní maturitu, udělat školní maturitu – a projekt skončí úspěchem ;-)  

  RACI matice neboli matice zodpovědnosti, představuje komplexní vymezení kompetencí osob v rámci projektu, popisuje16 lidí/pozice: R = ten, kdo úkol plní; A = ten kdo je za splnění úkolu zodpovědný; C = kdo může pomoci/konzultovat; I = kdo má byt informován o výsledku

  Název úkolu:Plní úkol:Je za splnění
  zodpovědný:
  Poskytne
  konzultaci/pomoc:
  Je o splnění
  informován:
  Tvorba monitorovací zprávy Ing. Novák Mgr. Nová Doc. Vopršálek
  Ing. Nováková
  Vomáčka
  Zajištění suvenýrů Novotný Ing. Novák Mgr. Nová Ing. Jiná

   

  Síťový graf – zobrazuje projekt ve formě grafu, s jediným začátkem a jediným koncem. Graf vyjadřuje vztah mezi jednotlivými činnostmi (uzly), jejich posloupnost a (nejdelší) dobu trvání. Slouží (mimo jiné) k zjištění a sledování kritické cesty.příklad uzlu s popisem:

   

  Příklad síťového grafu – vidíme, že nám krásně ukazuje, které úkoly mohou probíhat současně, které úkoly musí předcházet jinému a které musí následovat.

  SMART – každý cíl projektu má být Specifický (Je jasné co chceme?), Měřitelný (Dokážeme ho kvantifikovat?), Akceptovatelný (Souhlasí s ním všichni, jichž se dotkne?), Realistický (Je reálné jej za současných podmínek realizovat?), Termínovaný (Je dán termín dokončení?). Ať už chcete naplnit jakýkoli cíl – projektový, výukový – měli byste se zamyslet, zda splňuje tyto podmínky = je dobře nastaven.

  Zainteresované strany – osoby mající zájem na projektu, nebo jejich výstupech. Mohou nám projekt ovlivnit pozitivně i negativně, je vhodné na to myslet a vytvořit komunikační plán. Ani ve škole nesmíme zapomínat na rodiče, obec …

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  15 Osobně sledování plnění v procentech nedoporučuji (u maturity může žák, který umí 90% otázek dopadnout stejně jako žák, který umí 5%)

  16 Bohužel zde si nepomůžeme českými pojmy tvořícími stejnou zkratku

   

 5. Kontrolní seznam

  Oblastx
    Úkol x  
  Ředitel 
    Úvodní seminář proběhl    
    Vstupní konzultace s regionálním manažerem uskutečněna    
    Nástroj Profil školy 21 využit    
    Výstupní konzultace s regionálním manažerem uskutečněna    
    Závěrečný seminář proběhl    
    Online podpora existuje    
  Školní koordinátor 
    Vstupní konzultace s regionálním manažerem uskutečněna    
    Výstupní konzultace s regionálním manažerem uskutečněna    
    Online podpora existuje    
  ICT metodik (jak jej definuje projekt) na škole NENÍ, nebo 
    Úvodní seminář proběhl    
    Vstupní workshop proběhl    
    Průběžné workshopy proběhly    
    Výstupní workshop proběhl    
    Online podpora existuje    
    Evaluace školení uskutečněna    
  Technika 
    Výběrové řízení proběhlo    
    Zařízeni dodány    
    Zařízení otestovány    
    Síť otestována    
    Nedostatky odstraněny    
  Učitelé 
    Kurz „Co už máme“ proběhl    
    Evaluace „Co už máme“ proběhla    
    Kurz „Kam chceme“ proběhl    
    Evaluace „Kam chceme“ proběhla    
    Kurz „Učíme digitálně základní pedagogické dovednosti“ proběhl    
    Kurz „Učíme digitálně nadstavbové pedagogické dovednosti“ proběhl    
    Kurz „Učíme digitálně oborové aplikace“ proběhl    
    Online podpora existuje    
    Webináře existují    
    Evaluace oborových didaktik proběhla    
    Podklady účastníků kurzů odeslány    

  Kontrolní seznam pro naplnění výstupů projektu. Po naplnění všech Úkolů je splněna Oblast. Splněním všech Oblastí je splněn projekt. Splnění musí být doložitelné.

  Kontrolní_seznam v tabulkovém editoru máte nasdílen i na OneDrive.

   

 6. Zdroje a literatura

  BAČUVČÍK, Radim, 2014. Jak odkazovat na zdroje [online]. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. - informace pro studenty 2014. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.bacuvcik.com/news/jak-odkazovat-na-zdroje/ 

  DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Bronislav a kol., 2009. Projektový management podle IPMA. Vyd. 1. Praha : Grada. ISBN 978-80-247-2848-3

  NĚMEC, Vladimír, 2002. Projektový management. Vyd. 1. Praha : Grada. ISBN  80-247-0392-0

  ROSEAU, Milton D., 2007. Řízení projektů, Vyd. 3. Praha : Computer Press. ISBN 978-80-251-1506-0

  SVOBODOVÁ, Radka, LACKO, Bronislav, CINGL, Ondřej, 2010. Projektové řízení a projektové vyučování. Vyd. 1. Choceň : PM Consulting ISBN 978-80-254-8174-5

  SVOZILOVÁ, Alena, 2006. Projektový management. Vyd. 1. Praha : Grada. ISBN 80-247-1501-5